Kas yra krikščionis pagal Bibliją?

FAKTAI IR GYVENIMAS

Kaip Biblija apibūdina krikščionis? Pasaulyje milijardai žmonių teigia esą krikščionys. Tapus krikščioniu, būtina įsipareigoti palaikyti krikščionišką tikėjimą ir jo laikytis kasdieniuose darbuose tiek kalboje, tiek elgesyje. Krikščionys tiki Biblija kaip savo šventa knyga ir Dievu, kuris juos kupina gyvybės. Tačiau tarp tų tikinčiųjų doktrinos, praktikos ir įsitikinimai labai skiriasi. Esant dideliems skirtumams, gali kilti klausimas, ką iš tikrųjų reiškia būti krikščioniu. Jei pasiklydote dėl šios painiavos, daugiau nesijaudinkite, nes Biblija be jokių painiavos nusako, kas yra krikščionis. Pasivaikščiokime kartu po Raštus ir išsiaiškinkime, kas pagal Bibliją yra krikščionis.

  Kas yra krikščionis
ŠALTINIS: unsplash.com
Šaltinis: UGC

Krikščionybė yra religija, kuri tiki vieno Dievo garbinimu. Todėl tai yra monoteistinė religija. Ši religija yra viena iš populiariausių visame pasaulyje, nes ji sudaryta iš tikėjimo sistemos, kurią lengva suprasti ir su ja susieti. Kad taptum krikščioniu, svarbiausia suprasti šios religijos pagrindus.

Taip pat skaitykite10 didžiausių bažnyčių Ganoje su didžiausiomis bendruomenėmis 2022 m

Apibrėžimai skiriasi priklausomai nuo individo suvokimo. Vieni linkę manyti, kad krikščionis yra tas, kuris gimsta krikščioniškoje šeimoje ar tautoje, kiti mano, kad tiki Jėzumi ir jo mokymu. Be to, kiti mano, kad krikščionis yra tas, kuris turi gilų ir asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi. Biblijoje aprašomi įvairūs krikščionio bruožai ir ypatumai. Žemiau pateikiamas išsamus krikščionių sąrašas pagal Bibliją.

1. Krikščionis yra tas, kuris gavo išgelbėjimą

Pirmasis krikščionio apibrėžimas pagal Bibliją yra kilęs iš knygos Efeziečiams 1:13 kuri sako,

„Išgirdęs išganymo evangeliją, buvai įtrauktas į Kristų“.

Pagal Bibliją, kad būtumėte įtrauktas į Kristų arba, tiksliau, taptumėte Kristaus pasekėju ir tikinčiu, turite išgirsti tiesos žinią, kuri yra išganymo evangelija. Todėl pradinis žingsnis, norint tapti krikščioniu, yra Kristaus priėmimas, o tai, savo ruožtu, vyksta išgelbėjimu.

Taip pat skaitykite

Skatinančios trumpos Biblijos eilutės apie tikėjimą ir stiprybę

Šiandien mūsų bažnyčiose dauguma pamokslų baigiasi raginimu tai padaryti tiems asmenims, kurie nepriėmė Jėzaus kaip savo Gelbėtojo. Šie asmenys yra įtikinami priimti Kristų, todėl gauna išgelbėjimą, kad taptų panašūs į Kristų. Jei nesate išgelbėtas, vadinasi, neturite savyje Kristaus. Vėliau, išgelbėjęs, jūs įgyjate teisę ne tik būti laisvas nuo nuodėmės, bet ir būti vadinamas krikščioniu. Todėl jūs negalite vadinti savęs krikščioniu, jei nesate išgelbėti.

TAIP PAT SKAITYKITE: Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė – eilėraščiai, dainų tekstai, prasmė, pamokslas ir vaizdai

2. Krikščionis yra tas, kuris vaikšto tikėdamas

Į Galatams 5:22, Biblijoje tikėjimas apibūdinamas kaip Šventosios Dvasios vaisius. Sakoma, kad žmogus tiki, jei yra įsitikinęs dėl dalykų, kurių nemato, o tik tikisi. Pagal Bibliją krikščionis yra tas, kuris tiki Dievą. Krikščionis tiki Dievą, kurio niekada nematė per tikėjimą. Krikščionis tikisi per tikėjimą turėti amžinąjį gyvenimą. Jei neturite tikėjimo, negalite teigti, kad esate krikščionis.

Taip pat skaitykite

Geriausi 2019 m. Ganos gospel muzikos vaizdo klipai

Krikščionys gyvena tikėdami, kad per Viešpaties ranką ir vedimą jie įgis amžinąjį gyvenimą. Tikėjimas yra visų krikščionių veiksmų ir žodžių pagrindas. Nelaimėje, skausme ir kančioje krikščionys išlieka stiprūs, nes tiki, kad Viešpats yra su jais ir kad Jis padarys juos nugalėtojais. Krikščionys per tikėjimą tiki, kad Jėzus vėl ateis nešti teisiųjų ir amžinai gyvens su jais danguje. Kasdieninė krikščionio veikla grindžiama jų tikėjimu antgamtine būtybe, kuri yra Dievas tėvas, sūnus ir Šventoji Dvasia.

  Kas yra krikščionis
ŠALTINIS: unsplash.com
Šaltinis: Depositphotos

3. Krikščionis yra tas, kuris atsiliepia į Dievo pašaukimą

Į Jono 6:44 , Jėzus sako,

„Niekas negali ateiti pas mane, jei Dievas jo nepatraukia“.

Kad žmogus priimtų ir sektų Jėzų, jis turi būti Dievo Tėvo patrauktas. Negalite tiesiog vieną rytą pabusti ir pasirinkti būti krikščioniu. Turite gauti iš Dievo pašaukimą ir įsitikinimą, kuris paskatins jus ieškoti išganymo. Negalite pasiaukoti Kristui, jei neišgirsite kvietimo, kuris įtikina jus sekti Viešpačiu. Krikščionis yra tas, kuris savo širdyse priėmė įsitikinimą ir taip apsisprendė gyventi dėl Kristaus ir jam patikti krikščionybėje.

Taip pat skaitykite

Kaip turėtum rengtis eidamas į bažnyčią šlovinti Dievo?

Jūs neprivalote būti garsus, turtingas ar galingas, kad gautumėte Dievo pašaukimą. Priešingai, Viešpats pašaukia paprastus asmenis, kurie suvokia savo žemiškas silpnybes ir yra pasirengę keisti savo kelius. Tokie asmenys anksčiau klysdavo, priimdavo savo klaidas ir taip pat dėkdavo gavę atleidimą. Todėl kitas krikščionio apibrėžimas pagal Bibliją yra tas, kuris išgirdo ir atsiliepė į Dievo pašaukimą. Krikščionis savo gyvenime pašaukimą ir įsitikinimą iškelia aukščiau už visus ir visa kita.

4. Krikščionis yra tas, kuris parodo pokyčius

Knygoje apie Apaštalų darbai 2:37-39, Biblija sako, kad norint tapti krikščioniu, jis turi atgailauti savo nuodėmes ir pakeisti savo gyvenimo būdą. Atsivertimas yra biblinis terminas, naudojamas paaiškinti pokyčių procesą, kurį žmogus patiria priimdamas Kristų. Kai žmogus tampa krikščioniu, geri Dievo darbai jį skatina tapti geresniais asmenimis.

Taip pat skaitykite

Kas yra Dievas krikščionybėje? Sužinokite išskirtinius atsakymus šiame straipsnyje

Be jokios abejonės, jūs negalite per naktį pakeisti visų savo elgesio ir veiksmų. Todėl norėdami pasiekti pokyčių, kurių tikimasi iš bet kurio krikščionio, turite kasdien gyventi atgailaujančiu požiūriu ir galiausiai eiti teisinga kryptimi, kaip nurodyta Šventajame Rašte. Pokyčiai yra nuolatinis procesas, kurį galite pasiekti disciplinuotai praktikuodami. Krikščionis turi drausminti save, vengdamas aplinkybių ir situacijų, kurios gali trukdyti jūsų pokyčių procesui. Atsakingo partnerio paieška yra dar vienas puikus būdas užtikrinti, kad pasieksite teigiamų pokyčių, kurių tikimasi iš krikščionio.

5. Krikščionis yra žmogus, pripildytas Šventosios Dvasios

Romiečiams 8:9 sako,

„Žmogus nėra iš Kristaus, jei jame nėra Šventosios Dievo Dvasios“.

Pagal Bibliją krikščionis yra asmuo, kuriam atgailaujant už nuodėmes buvo paaukota Šventoji Dvasia. Kai atgailauji, esi pakrikštytas ir gauni Šventąją Dvasią. Kaip krikščioniui, ši dvasia leidžia suprasti Dievo tiesą ir jo žodį.

Taip pat skaitykite

Įvairūs santuokų tipai Ganoje – apibrėžimai ir paaiškinimai

Šventoji Dievo Dvasia pakyla ne ant bet kurio žmogaus. Todėl norėdami jį priimti, turite priimti Kristų kaip Gelbėtoją, gauti krikštą ir galiausiai gauti Šventąją Dvasią. Būtent per Šventąją Dvasią tu gali suprasti Dievo žodį ir pagal jį gyventi. Negalite gyventi kaip Kristus, jei nesate pilni Šventosios Dvasios. Vadinasi, jūs negalite priimti šios Šventosios Dvasios, jei nesate išgelbėti. Dėl šios priežasties tol, kol Šventoji Dievo Dvasia nepripildys jus, būsite apibrėžtas kaip krikščionis.

  Kas yra krikščionis
ŠALTINIS: unsplash.com
Šaltinis: UGC

TAIP PAT SKAITYKITE: Pripildyk mano taurę viešpatie – pamokslas, daina, žodžiai ir prasmė

6. Krikščionis yra Jėzaus Kristaus sekėjas

Kas apibūdina krikščionis? Knygoje apie 1 Korintiečiams 11:1 , Paulius moko, kad

„Tu turėtum sekti mane, kaip aš Jėzaus Kristaus“.

Paulius mokė Korinto bažnyčią, kad norint gyventi taip, kaip Kristus, jie turėtų sekti jo gyvenimą taip, kaip jis mėgdžiojo Jėzaus Kristaus gyvenimą. Jėzus gyveno nepaprastą gyvenimą, kai buvo čia, žemėje. Jis gydė ligonius, maitino alkanus, guodė gedinčius ir, be daugelio kitų dalykų, skelbė tiesos evangeliją. Per visą savo laikotarpį žemėje jis rodė meilę ir užuojautą kitiems.

Taip pat skaitykite

Viešpats yra mano ganytojas: psalmė, reikšmė, giesmė ir pamokslas

Norėdamas mėgdžioti Kristaus gyvenimą, Paulius taip pat parodė užuojautą ir apipylė žmones meile. Be to, apaštalas Paulius taip pat skelbė tiesos evangeliją bažnyčioms. Todėl, kad būtum krikščionis, turi būti gailestingas ir kupinas meilės. Ant kryžiaus Jėzus prašė Dievo atleisti visiems, kurie jį nukryžiavo, nes nežinojo, ką daro. Panašiai, kaip krikščionis, turėtum mėgdžioti besąlygiško atleidimo dvasią tiems, kurie tau daro skriaudą bet kokiu mastu. Be to, jūs, kaip krikščionis, turite sekti Kristų ir Paulių, skleidžiant Dievo žodį.

Kai kuriems žmonėms buvo suteikta galia gydyti. Jūs, kaip krikščionis, turėtumėte pasinaudoti šia Šventosios Dvasios dovana ligoniams padėti. Būdamas žemėje, Jėzus Kristus turėjo galią išgydyti ir išvaryti demonus. Jis tai padarė nediskriminuodamas tų, kurie atsisakė juo sekti. Panašiai krikščionis, turintis jam suteiktas gydymo ir demonų išvarymo dovanas, turėtų panaudoti savo dovaną, kad padėtų visiems žmonėms, nepaisant jų įsitikinimų.

Taip pat skaitykite

Viešpaties palaiminimas – pamokslas, prasmė ir eilutė

7. Krikščionis yra tas, kuris tiki gyvenimu po mirties

Laiške romiečiams Biblija teigia, kad atlyginimas už nuodėmę yra mirtis, o Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas Jėzuje Kristuje. Pagal Bibliją krikščionis yra tas, kuris tiki amžinuoju gyvenimu po mirties. Krikščionys tiki, kad jie vėl susijungs su mirusiais danguje. Todėl krikščionis turi tikėti, kad miręs prisikels ir amžinai gyvens danguje su savo kūrėju. Be to, krikščionys turėtų tikėti, kad antrojo Kristaus atėjimo metu jie sutiks savo mirusius artimuosius danguje.

Krikščionys tiki antruoju Jėzaus Kristaus atėjimu. Per tą laiką jis ateis pasiimti savo teisiųjų pas savo Tėvą danguje. Todėl krikščionis tiki antruoju Jėzaus atėjimu. Visi krikščionys turėtų gyventi dorai, nes žino, kad tai yra vienintelė amžinojo gyvenimo danguje garantija. Tu negali būti krikščionis, jei netiki antruoju Jėzaus Kristaus atėjimu, kurį vainikuos amžinasis gyvenimas.

Taip pat skaitykite

Mano pagalba ateina iš Viešpaties – pamokslas, giesmė, žodžiai ir prasmė

TAIP PAT SKAITYKITE: Mano pagalba ateina iš Viešpaties – pamokslas, giesmė, žodžiai ir prasmė

8. Krikščionis yra tas, kuris tiki vieną Dievą

Kaip religija, krikščionybė yra monoteistinė, todėl krikščionys turėtų tikėti tik vienu Dievu. Biblijoje, knygoje apie Išėjimo 20:3 teigia, kad

„Neturėk kitų dievų tik mane“.

Tai pirmasis įsakymas, kurį Dievas davė savo žmonėms. Jis reikalavo, kad jie neturėtų jokių kitų dievų, išskyrus Jį. Todėl, kad kiekvienas asmuo galėtų pretenduoti į krikščionybę, jis arba turėtų tikėti Dievu kaip vieninteliu dievu.

Remiantis šventraščiais, Dievas yra visos visatos kūrėjas ir jos palaikytojas. Nors Dievas apsireiškia įvairiais būdais, kurie yra už žmogaus suvokimo ribų, krikščionis turėtų gerbti vieną Dievą. Taigi, remiantis Biblija, krikščionis yra tas, kuris tiki vieno Dievo galia. Tikėjimas vieninteliu Dievu, kuris pasireiškia įvairiomis formomis, yra vienas iš svarbiausių krikščionybės aspektų.

Taip pat skaitykite

Krikščionių citatos apie gyvenimą

9. Krikščionis yra tas, kuris tiki Šventąja Trejybe

Nors krikščionybė yra tikėjimas vienu Dievu, krikščionis yra tas, kuris tiki trimis vieno Dievo dalimis, žinomomis kaip Šventoji Trejybė. Tai yra Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Biblijoje, knygoje apie 1 Jono 5:7 Naujajame Testamente rašoma, kad

„Danguje yra trys: Tėvas, žodis ir Šventoji Dvasia; ir jie visi yra viena“. Remiantis šia eilute, Biblijoje Dievas Sūnus vadinamas žodžiu, nes Jėzus Kristus atėjo į žemę, kad paskleistų tiesos ir išganymo evangeliją visai žmonijai. Dievas naudoja Šventąją Trejybę vykdydamas savo valią savo žmonėms.

Dievas tėvas yra aukščiausia būtybė, sukūrusi visatą, apimančią visus žmones. Dievas tėvas taip pat atsiuntė savo vienturtį sūnų Jėzų Kristų, kad jis ateitų į žemę ir išgelbėtų žmones. Sūnus Dievas yra Jėzus Kristus, kuris yra viengimis sūnus, atsiųstas į žemę. Jėzus mirė ant kryžiaus, kad išvaduotų mus iš nuodėmės ir suteiktų mums išgelbėjimą. Nors jis buvo be nuodėmės, jis nusinešė visas mūsų nuodėmes, taip suteikdamas mums galimybę gyventi apsčiai. Dievas Šventoji Dvasia apsireiškia visuose krikščioniuose po krikšto. Po Jėzaus Kristaus prisikėlimo trečią dieną Jis paliko krikščionis su pagalbininku, kuris yra Šventoji Dvasia.

Taip pat skaitykite

Pasaulio religijų sąrašas

10. Krikščionis yra tas, kuris moko Dievo žodžio

Antiochijoje mokiniai pirmą kartą buvo vadinami krikščionimis. Po pamokymų Jėzus įsakė jiems eiti ir skleisti Dievo žodį visoms tautoms. Mato 28:19:

„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visas tautas“ .

Tuo metu mokiniai jau buvo vadinami krikščionimis. Tada jie gavo įsakymą mokyti kitus žmones ir taip padaryti juos panašesnius į Kristų. Kokia tikroji būti krikščionimi prasmė? Krikščionis yra tas, kuris yra pašauktas skelbti Dievo žodį kitiems, taip paverčiant juos krikščionimis.

Be to, kad krikščionis imituoja žodžio skleidimo vaidmenį, kaip tai darė apaštalas Paulius ir Jėzus Kristus, jis yra žinomas dėl žodžio skleidimo dorybės. Kai kurie žmonės yra apdovanoti gebėjimu skelbti ir mokyti Dievo žodį. Todėl jų, kaip Kristaus sekėjų ir sekėjų, vaidmuo yra paklusti įsakymui daryti mokinius. Tam, kad žmogus įgytų ir pretenduotų į krikščionio titulą, pirmiausia jis turi įvykdyti įsakymą padaryti į Kristų panašius asmenis, būdami žodžio mokytojais.

Taip pat skaitykite

20 geriausių visų laikų krikščioniškų filmų

Tikras krikščionis gali išsiskirti iš visų kitų, teigiančių esąs krikščionis, kai turi tikėjimą Dievu, kai pasiekia išganymą, kai tiki Šventąja Trejybe ir antruoju Jėzaus Kristaus atėjimu, kad suteiktų jiems amžinąjį gyvenimą. Visa tai darydamas žmogus demonstruoja tokį gyvenimą kaip Jėzus Kristus, kuris atsako į klausimą: kas pagal Bibliją yra krikščionis?

TAIP PAT SKAITYKITE:

  • Galingi Joel Osteen pranešimai ir pamokslai
  • Krikščionybės istorija Ganoje
  • Aš myliu musulmonus labiau nei krikščionis – Obinimas šokiruoja krikščionybę
  • Viešpaties palaiminimas – pamokslas, prasmė ir eilutė